ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 10 of 50 RESULTS
Articles & Notes

தேவ சாயல்

ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும், பூமியையும், சமுத்திரத்தையும், செடி கொடிகளையும், விலங்குகளையும், இறுதியாக மனிதனையும் படைத்தார். படைத்தவற்றில் மனிதனை தவிர வேறு எதுவும் தேவ சாயலாக படைக்கப்படவில்லை. ஆதியாகமம் 1:26ல், தேவனுடைய தீர்மானமாக – நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 27 வது வசனத்தில் …

Poems

कलवरी पर पूरा जीवन

कालवरी पर मेरे लिए जीवन को अर्पित किया,निश्चय ही में पुरा जीवन उसके लिए जिऊगी। १. दुनिया की तो धन – दोलतकुछ भी सुख न देगी,यीशु जी के साथ रहना ही,जिंदगी की ख़ुशी हैं। २. …

Special Programs Videos

തേനിലും മധുരമാം | Thenilum Madhuramam | Malayalam Song | Jenitta Mary Ebenezer

തേനിലും മധുരമാം – Malayalam Christian Devotional song Singer: Jenitta Mary Ebenezer നീയെന്റെ സർവ്വവും നീയെനിക്കുള്ളവൻനീയെന്റെ സർവ്വവും എല്ലാറ്റിലുംനിൻ ജീവനെൻപേർക്കായ് തന്നതിനാൽ..നീയെന്റെ സർവ്വവും എല്ലാറ്റിലും.. തേനിലും മധുരമാം തേനിലും മധുരമാംയേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യവാൻരുചിച്ചു നോക്കിഞാൻ കർത്തൻ കൃപകളെയേശുക്രിസ്തു മാധുര്യവാൻ

Special Programs Videos

നമ്മൾ ഒന്നാണ് | Nammal Onnanu | Musical Collab | Malayalam | Sodari Team

Christian Musical Collab by Sodari Team Lyrics: നമ്മള്‍ ഒന്നാണ് ക്രിസ്തുവില്‍എന്നും ഒന്നാണ്ഒന്നായ് ഇവിടെ ഇരുന്നാലും നാം ദൂരെപോയി വസിച്ചാലുംത്രിയേകനില്‍ ഒന്നല്ലോ ലോകം നമ്മെ കൈവിട്ടാലുംനിന്ദകളേറെ സഹിച്ചാലുംലോകര്‍ നമ്മെ വെറുത്താലുംപഴി ദുഷി ഓരോന്നായ് വന്നാലുംതെല്ലും വ്യസനം പാടില്ലഹൃദി ഒട്ടും വ്യാകുലമാകേണ്ടതവ കൃപ മതിയെന്നാളും ക്രിസ്തനില്‍ ഒന്നായ്തീര്‍ന്നവരാം നാംതെല്ലും …