ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Articles & Notes

ദാമ്പത്യത്തിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

എന്താണ് സംഘര്‍ഷം? വെബ്സ്റ്റര്‍ നിഘണ്ടു പ്രകാരം ”യജമാനത്വത്തിനായുള്ള പോര്’ (Struggle for mastery)എന്നാണു സംഘര്‍ഷത്തിനര്‍ത്ഥം. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലും സമാനമായ അര്‍ത്ഥമാ ണുള്ളത്. ഒരു വിഷയത്തിന്മേലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം രൂക്ഷമായ മാനസിക അകല്‍ച്ചയിലേക്കു നീങ്ങുന്ന അവസ്ഥയെയും സംഘര്‍ഷം എന്നു പറയാം. ആരോഗ്യകരമോ അനാരോഗ്യകരമോ? വ്യക്തികള്‍ സംഘര്‍ഷങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആരോഗ്യകരമോ അനാരോഗ്യകരമോ …