ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Articles & Notes Tamil

பெண்ணே நீ என்ன செய்ய வேண்டும்?

பெண் விடுதலை, ஆண் பெண் சமத்துவம் பற்றி அதிகமாக பேசப்படும் இந்த நாட்களில், இதுபற்றி விசுவாசிகளான சகோதர சகோதரிகள், மத்தியில் பல தப்பான அபிப்பிராயங்களும், அதின் தாக்குதல்களும் வெகுவாய் பரவியிருக்கின்றன. பெண் விடுதலை பற்றி பேசுவதே வேதத்திற்கு முரணானது என்று எண்ணுகிறவர்களும், அது பற்றி பேசினாலும் பலன் ஒன்றுமில்லை …