ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 10 of 12 RESULTS
News Special Programs

Stay Blessed – Dora Alex (Malayalam)

Sister Dora Alex talks to sisters in a Zoom meeting arranged by Kristheeya Sodari. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം സ്വപ്നമല്ല, യാഥാർഥ്യമാണ്. ദൈവകൃപയാൽ ദൈവമക്കളായി തീർന്നവർ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുവാനും അനുഗ്രഹം പകരുന്ന പാത്രങ്ങൾ ആയിരിക്കുവാനും വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അതിന് ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായ ഒരു മാതൃകയാണ് മറിയ. സ്ത്രീകളിൽ …

News Special Programs

Take heed to the ministry – Lovely George (Malayalam)

Sister Lovely George talks to sisters in a Zoom meeting arranged by Kristheeya Sodari. വിശ്വാസികളായ നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ നിലകളിൽ, അവരവർക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരുക്കവും സമർപ്പണവും ഉള്ളവരായിരിക്കാൻ സഹോദരിമാരെ …

News Special Programs

Be Vigilant – Tyne Prince (Malayalam)

Sister Tyne Prince talks to sisters in a Zoom meeting arranged by Kristheeya Sodari. “ഭയം വേണ്ട, കരുതൽ മതി” – ലോക്ക് ഡൌൺ കാലത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം. വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ നാം ജാഗ്രത പുലർത്തിയത് പോലെ തന്നെ ആത്മീയ …

News Special Programs

Lock Down & Family – Sheeba Johny (Malayalam)

Sister Sheeba Johny talks to sisters in a Zoom meeting arranged by Kristheeya Sodari. കുടുംബം എന്ന ദൈവിക സ്ഥാപനം നന്മയുടെ കേന്ദ്രമാണ്. ലോക്ക് ഡൌൺ കാലം കുടുംബത്തിൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യാം, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. സാഹോദരി ഷീബ ജോണി സംസാരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ സോദരി …

News Special Programs

Blessings of Spiritual Lock Down – Simy Syras (Malayalam)

Sister Simy Syras talks to sisters in a Zoom meeting arranged by Kristheeya Sodari. അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ലോക്ക് ഡൌൺ പ്രയോജനം ഉള്ളതാണ്. വലിയൊരു വിപത്തിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോക്ക് ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം തന്റെ മക്കളായ നമ്മെയും തന്റെ …

News Special Programs

How to write? Dr Grace Johnson (Malayalam)

How to start writing? Dr. Grace Johnson shares some tips and her experiences as a writer, in a program conducted by Kristheeya Sodari for writers. എഴുത്ത് ഒരു വെളിച്ചം പകരലാണ്. അറിവുകളെ മൂടിവെക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പകർന്നുകൊടുക്കുക, അവരെ …

News Special Programs

Skillful Communication – Dr. Grace Johnson (Malayalam)

Think Fast, Talk Smart Dr. Grace Johnson speaks about How to Improve Your Communication Skills. Video from the special Zoom meeting for sisters conducted by Kistheeya Sodari. ക്രിസ്തീയ സോദരി ദ്വൈമാസികയുടെയും വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ Stay Home, …

News Special Programs

Team Work, Fellowship & Family – Dr. Grace Johnson (Malayalam)

Together We Can Do Great Things Dr. Grace Johnson speaks about Team work, Fellowship and Family in the special Zoom meeting for sisters conducted by Kistheeya Sodari. ക്രിസ്തീയ സോദരി ദ്വൈമാസികയുടെയും വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ Stay Home, …

News Special Programs

Opportunities for sisters in literature ministry – George Koshy Mylapra (Malayalam)

സാഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹോദരിമാർക്കുള്ള സാധ്യതകൾ. സാഹിത്യ ശുശ്രൂഷ എന്താണ്? സഹോദരിമാർക്ക് ഏതൊക്കെ നിലയിൽ അതിൽ പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയും? ക്രിസ്തീയ സോദരി ദ്വൈമാസികയുടെയും വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്റ്റേ ഹോം, പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സൂം മീറ്റിംഗിൽ ജോർജ് കോശി മൈലപ്ര നൽകിയ സന്ദേശം.