ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Articles & Notes

പുറപ്പാട് (പുസ്തക പരിചയം – 2)

പരദേശ പ്രയാണവും പ്രശംസനീയ പടവുകളും. ആമുഖം: പഴയ നിയമത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രന്ഥമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം. ഈജിപ്തിലെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും വിമോചിതരായി കനാൻദേശം ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെട്ട യിസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. അതിനാൽ ‘പുറപ്പാട് ‘ എന്ന പദം കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്. മരുഭൂമിയിൽ യഹോവയെ ആരാധിക്കാനുള്ള സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവാലയ …

Articles & Notes

ഉൽപത്തി

വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് അനിവാര്യമായതിനാൽ ഈ ലക്കം മുതൽ നമുക്ക് ഓരോ പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടാം.