ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 6 of 6 RESULTS
News Special Programs

Stay Blessed – Dora Alex (Malayalam)

Sister Dora Alex talks to sisters in a Zoom meeting arranged by Kristheeya Sodari. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം സ്വപ്നമല്ല, യാഥാർഥ്യമാണ്. ദൈവകൃപയാൽ ദൈവമക്കളായി തീർന്നവർ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുവാനും അനുഗ്രഹം പകരുന്ന പാത്രങ്ങൾ ആയിരിക്കുവാനും വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അതിന് ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായ ഒരു മാതൃകയാണ് മറിയ. സ്ത്രീകളിൽ …

News Special Programs

Take heed to the ministry – Lovely George (Malayalam)

Sister Lovely George talks to sisters in a Zoom meeting arranged by Kristheeya Sodari. വിശ്വാസികളായ നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ നിലകളിൽ, അവരവർക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരുക്കവും സമർപ്പണവും ഉള്ളവരായിരിക്കാൻ സഹോദരിമാരെ …

News Special Programs

Be Vigilant – Tyne Prince (Malayalam)

Sister Tyne Prince talks to sisters in a Zoom meeting arranged by Kristheeya Sodari. “ഭയം വേണ്ട, കരുതൽ മതി” – ലോക്ക് ഡൌൺ കാലത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം. വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ നാം ജാഗ്രത പുലർത്തിയത് പോലെ തന്നെ ആത്മീയ …

News Special Programs

Lock Down & Family – Sheeba Johny (Malayalam)

Sister Sheeba Johny talks to sisters in a Zoom meeting arranged by Kristheeya Sodari. കുടുംബം എന്ന ദൈവിക സ്ഥാപനം നന്മയുടെ കേന്ദ്രമാണ്. ലോക്ക് ഡൌൺ കാലം കുടുംബത്തിൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യാം, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. സാഹോദരി ഷീബ ജോണി സംസാരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ സോദരി …

News Special Programs

Blessings of Spiritual Lock Down – Simy Syras (Malayalam)

Sister Simy Syras talks to sisters in a Zoom meeting arranged by Kristheeya Sodari. അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ലോക്ക് ഡൌൺ പ്രയോജനം ഉള്ളതാണ്. വലിയൊരു വിപത്തിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോക്ക് ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം തന്റെ മക്കളായ നമ്മെയും തന്റെ …

Special Programs

Lessons From Failures – Anitha Johnson (Malayalam)

Sister Anitha Johnson talks to sisters in a Zoom meeting arranged by Kristheeya Sodari പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് തിരുത്തലിനും വിജയത്തിനും അടിസ്ഥാനം. കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ സംഭവിച്ച ചില പരാജയങ്ങളും അതിൽനിന്നും നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പാഠങ്ങളും. സിസ്റ്റർ അനിത ജോൺസൻ സംസാരിക്കുന്നു. …