ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Articles & Notes

തിരിച്ചറിവ്

”ഇപ്പോഴും നിങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലയോ?” ഗുരു ശിഷ്യരോടായി ചോദിച്ചു. (മത്താ:16:9, 22:29) പരീശന്മാരുടെയും സദൂക്യരുടെയും പുളിച്ച മാവു സൂക്ഷിച്ചുകൊള്‍വിന്‍ എന്ന് ഗുരു പറയുമ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ അപ്പം എടുക്കാന്‍ മറന്നു പോയതുകൊണ്ട്, പരിശന്മാരുടെയും സദൂക്യരുടെയും പക്കല്‍ നിന്നുള്ള അപ്പം വാങ്ങുന്നത് വിലക്കുകയാണെന്നാണ് അവര്‍ കരുതിയയെന്നു അനുമാനിക്കാം. യേശുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എതിര്‍ത്തിട്ടുള്ള …

Articles & Notes

നോട്ടം

ഓരോ നോട്ടവും ഓരോ തുറന്നു പറച്ചിലുകളാണ്. ഒരു നോട്ടം മാത്രം മതിയാകും ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലു കൾക്കും തിരിച്ചറിവുകൾക്കും. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായി മറ്റുള്ള വരിലേക്കു നീളുന്ന ദൈന്യതയാർന്ന നോട്ടം, കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇനിയെന്ത്? എന്ന ചോദ്യവുമായി നി ല്ക്കുന്ന അസന്തുഷ്ടിയുടെ നോട്ടം. നിരാശയുടെ, നിസ്സഹായതയുടെ, അപമാനഭാരത്തിന്റെ …