ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
Articles & Notes

താഴ്മ

”എന്നാൽ യേശു നാടുവാഴിയുടെ മുമ്പാകെ നിന്നു… ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു.” (മത്തായി:27:11) ആരാണീ വ്യക്തി? എങ്ങിനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ”അവൻ മുഖാന്തിരം സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (കൊലോസ്സ്യർ:1:16). അതെ, സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം തന്നെ.. ഓഡിയോ കേൾക്കാം: Download Audio സൃഷ്ടിതാവാം ദൈവം സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട …

Articles & Notes

സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ

സമാധാനത്തിൽ ജീവിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ദൈവം നമ്മെ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നവനാണ്, ദൈവീക സമാധാനം നാം അനുഭവിക്കുന്നവരുമാണ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുറവുകൾ കൊണ്ട് നാം അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെയും നാം മുഖാന്തിരം മറ്റുള്ളവരുടെയും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ദൈവത്തിഷ്ടമില്ലാത്ത നമ്മുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയുമാണ്. നാം അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും …