ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Articles & Notes

അനുഭവമാക്കാം വായന

വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരുംവായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയുംവായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും – വായന എന്നു കേട്ടാൽ ആദ്യം മനസ്സിലേക്കെത്തുക കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ഈ വരികളാണ്. വീണ്ടും ഒരു വായനാദിനം കൂടി വന്നെത്തി. വായനയുടെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടിയാണ് നാം ഓരോ വർഷവും വായനാദിനാചരണം നടത്തുന്നത്. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ചു …