യബ്ബേസിന്റെ പ്രാർത്ഥന – ക്രിസ്തീയ സോദരിയുടെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിൽ സഹോദരി അനിത ജോൺസൻ നൽകിയ സന്ദേശം