ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം വിതറുന്ന, പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന, കഷ്ടതയിൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവിക കരുതൽ.. ക്രിസ്തീയ സോദരിയുടെ മീറ്റിംഗിൽ സഹോദരി മോളി മൈക്കിൾ നൽകിയ സന്ദേശം.