രണ്ടായിരത്തിലേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടന്ന ക്രിസ്തുജനനം ഇന്നത്തെപ്പോലെ ചാനലുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ? യേശുവിന്റെ ജനനവും അനുബന്ധ സംഭവവികാസങ്ങളും..

ബെത്ലഹേമിൽ നിന്നും ഒരു റിപ്പോർട്ട്. അവതരണം: ക്രിസ്തീയ സോദരി യൂത്ത്