ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
Articles & Notes Tamil

பெண்ணே நீ என்ன செய்ய வேண்டும்?

பெண் விடுதலை, ஆண் பெண் சமத்துவம் பற்றி அதிகமாக பேசப்படும் இந்த நாட்களில், இதுபற்றி விசுவாசிகளான சகோதர சகோதரிகள், மத்தியில் பல தப்பான அபிப்பிராயங்களும், அதின் தாக்குதல்களும் வெகுவாய் பரவியிருக்கின்றன. பெண் விடுதலை பற்றி பேசுவதே வேதத்திற்கு முரணானது என்று எண்ணுகிறவர்களும், அது பற்றி பேசினாலும் பலன் ஒன்றுமில்லை …

Articles & Notes Tamil

ஆவிக்குரிய நெருக்கடி

இந்த உலகில் எல்லா விதமான நிலைமையிலும் மிகவும் நெருக்கடியின் மத்தியில் நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம். குறிப்பாக பொருளாதார நெருக்கடி, சமுதாய நெருக்கடி, குடும்பங்களில் அன்றாடம் நாம் சந்தித்து வரும் நெருக்கடிகள். இவற்றை நாம் தொடர்ந்து சந்தித்து வருகிறோம். மனிதர்கள் இழப்புகளையும், பலவிதமான இன்னல்களையும் அடைந்து வருகிறார்கள் இந்த நெருக்கடிகள் …

Articles & Notes Tamil

“His star in the East” – “கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரம்”

“யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்து இருக்கிறவர் எங்கே? கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தைக் கண்டு அவரைப் பணிந்து கொள்ள வந்தோம் மத்தேயு 2:2.” இயேசுகிறிஸ்து இந்த பூமியிலே ஒரு மனிதனாக பிறந்தார். அவர் ராஜாவாக பிறந்தார். அவர் பெத்லகேமிலே பிறந்த போது அவரைக் காண கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகள் வந்தார்கள். ஒரு நட்சத்திரம் …