ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS
Articles & Notes Tamil

நாம் ஏன் சோதிக்கப்படுகிறோம்?

பொதுவாக “சோதனை” என்ற வார்த்தையை கேட்டாலே விசுவாசிகள் மத்தியில், ஏன் உலக மக்கள் மத்தியிலேயே கலக்கம் உண்டாகிறது. சோதனை ஏன் வருகிறது? எதற்காக வருகிறது? யார் அதை அனுமதிக்கிறது? என்று நாம் வகையறுத்து பார்த்ததோமானால் எளிதாக அதை மேற்க கொள்ளமுடியும். வேதாகமத்தில் அநேகர் சோதிக்கப்பட்டார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். விசுவாசிகளாகிய …

Articles & Notes Tamil

நெருக்கடி நிலையை புரிந்துக்கொள்ளுங்கள்

Understand the Critical Situation முன்னொரு காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம். நாம் எல்லாருக்கும் அறிந்த ஒரு சம்பவமே, நோவாவின் காலத்தில் பெரும் வெள்ளத்தினால் ஏற்பட்ட பேரழிவு.தேவன் பாவத்தை வெறுப்பவர் பாவியை நேசிப்பவர்.எனவே தான் பாவத்தை தண்டிக்கிற ஆண்டவர் அந்த தண்டனையிலிருந்து தப்பித்துக்கொள்ள இரட்சிப்பின் வழியையும் ஆயத்தப்படுத்துகிறார். நோவாவின் …

Articles & Notes Tamil

பெண்ணே நீ என்ன செய்ய வேண்டும்?

பெண் விடுதலை, ஆண் பெண் சமத்துவம் பற்றி அதிகமாக பேசப்படும் இந்த நாட்களில், இதுபற்றி விசுவாசிகளான சகோதர சகோதரிகள், மத்தியில் பல தப்பான அபிப்பிராயங்களும், அதின் தாக்குதல்களும் வெகுவாய் பரவியிருக்கின்றன. பெண் விடுதலை பற்றி பேசுவதே வேதத்திற்கு முரணானது என்று எண்ணுகிறவர்களும், அது பற்றி பேசினாலும் பலன் ஒன்றுமில்லை …

Articles & Notes Tamil

ஆவிக்குரிய நெருக்கடி

இந்த உலகில் எல்லா விதமான நிலைமையிலும் மிகவும் நெருக்கடியின் மத்தியில் நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம். குறிப்பாக பொருளாதார நெருக்கடி, சமுதாய நெருக்கடி, குடும்பங்களில் அன்றாடம் நாம் சந்தித்து வரும் நெருக்கடிகள். இவற்றை நாம் தொடர்ந்து சந்தித்து வருகிறோம். மனிதர்கள் இழப்புகளையும், பலவிதமான இன்னல்களையும் அடைந்து வருகிறார்கள் இந்த நெருக்கடிகள் …

Articles & Notes Tamil

“His star in the East” – “கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரம்”

“யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்து இருக்கிறவர் எங்கே? கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தைக் கண்டு அவரைப் பணிந்து கொள்ள வந்தோம் மத்தேயு 2:2.” இயேசுகிறிஸ்து இந்த பூமியிலே ஒரு மனிதனாக பிறந்தார். அவர் ராஜாவாக பிறந்தார். அவர் பெத்லகேமிலே பிறந்த போது அவரைக் காண கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகள் வந்தார்கள். ஒரு நட்சத்திரம் …