ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Articles & Notes

വിവാഹം – ധന്യമായ ബന്ധം

Till Divorce do us part! Or Till Death do us part! ഒരു മലയാളം ലേഖനത്തിനു ആംഗലേയ ഭാഷയിലെ തലക്കെട്ട് എന്തിനാണെന്നാവും ഇതു വായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മനസിലെ വിചാരം. എല്ലാ മേഖലയിലും പാശ്ചാത്യ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ കടന്നു കയറ്റമാണ്. ഇതു ഓരോ വ്യക്തിയിലും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ …