ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Articles & Notes Tamil

நெருக்கடி நிலையை புரிந்துக்கொள்ளுங்கள்

Understand the Critical Situation முன்னொரு காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம். நாம் எல்லாருக்கும் அறிந்த ஒரு சம்பவமே, நோவாவின் காலத்தில் பெரும் வெள்ளத்தினால் ஏற்பட்ட பேரழிவு.தேவன் பாவத்தை வெறுப்பவர் பாவியை நேசிப்பவர்.எனவே தான் பாவத்தை தண்டிக்கிற ஆண்டவர் அந்த தண்டனையிலிருந்து தப்பித்துக்கொள்ள இரட்சிப்பின் வழியையும் ஆயத்தப்படுத்துகிறார். நோவாவின் …

Articles & Notes Tamil

“His star in the East” – “கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரம்”

“யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்து இருக்கிறவர் எங்கே? கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தைக் கண்டு அவரைப் பணிந்து கொள்ள வந்தோம் மத்தேயு 2:2.” இயேசுகிறிஸ்து இந்த பூமியிலே ஒரு மனிதனாக பிறந்தார். அவர் ராஜாவாக பிறந்தார். அவர் பெத்லகேமிலே பிறந்த போது அவரைக் காண கிழக்கிலிருந்து சாஸ்திரிகள் வந்தார்கள். ஒரு நட்சத்திரம் …