ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Articles & Notes

വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്പർശനം

അവൾ നടക്കുകയാണ്….. ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ആകെ തളര്‍ന്നു….. മനസ്സിൽ ഒരു കടൽ ഇരമ്പുന്നപോലെ…. എങ്കിലും തന്റെ ‘വിശ്വാസ’ത്തില്‍, എല്ലാ തളര്‍ച്ചയും അവൾ മറന്നു… പുരുഷാരം അവളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയെ ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി.. നടക്കാന്‍ അവള്‍ക്കു സാധിക്കുന്നില്ല… തിക്കി തിരക്കി ഒരു പ്രകാരത്തിൽ അവൾ തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തി…. അവളിലുള്ള …

Articles & Notes

ഒരു അസാധാരണ കുടുംബം

വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തില്‍ അനേക മാതൃക കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. പലരുടെയും ജീവിതത്തില്‍ നിന്നും ഈ ലോകത്തില്‍ നാം ഏതു രീതിയില്‍ ആയിരിക്കണം എന്ന സത്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകം ഇന്ന് കൊറോണ എന്ന മഹമാരിയുടെ ഭീതിയിലാണ്. വിശ്വാസികളായ നമുക്കു വീട്ടില്‍ ഇരുന്നു ദൈവത്തോട് കൂടുതല്‍ അടുക്കുവാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചും, …