ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Malayalam E-Book Videos

പിന്നിട്ട വഴികൾ – ലൗലി ജോണി (E-book & Video)

Touching life story of sister Lovely Joney, Ramamangalam. She explains how she was lead to the living God. മരണഭയത്തിന്റെ കയങ്ങളിൽ നിന്നും നിത്യജീവന്റെ തീരത്ത് അണഞ്ഞ, നിറഞ്ഞ സന്തോഷവും സുരക്ഷിതത്വവും അനുഭവിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം. പങ്കുവെക്കുന്നത് സഹോദരി ലൗലി ജോണി, രാമമംഗലം.