ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
News Special Programs

How to write? Dr Grace Johnson (Malayalam)

How to start writing? Dr. Grace Johnson shares some tips and her experiences as a writer, in a program conducted by Kristheeya Sodari for writers. എഴുത്ത് ഒരു വെളിച്ചം പകരലാണ്. അറിവുകളെ മൂടിവെക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പകർന്നുകൊടുക്കുക, അവരെ …

News Special Programs

Opportunities for sisters in literature ministry – George Koshy Mylapra (Malayalam)

സാഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹോദരിമാർക്കുള്ള സാധ്യതകൾ. സാഹിത്യ ശുശ്രൂഷ എന്താണ്? സഹോദരിമാർക്ക് ഏതൊക്കെ നിലയിൽ അതിൽ പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയും? ക്രിസ്തീയ സോദരി ദ്വൈമാസികയുടെയും വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്റ്റേ ഹോം, പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സൂം മീറ്റിംഗിൽ ജോർജ് കോശി മൈലപ്ര നൽകിയ സന്ദേശം.

News Special Programs

How to use Digital Media wisely – Dr. Johnson C Philip (Malayalam)

ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പ്രയോജനകരമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ? ദിനം തോറുമുള്ള നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾക്കും മുൻഗണനകൾക്കും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ? ക്രിസ്തീയ സോദരി ദ്വൈമാസികയുടെയും വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ Stay Home, Stay Blessed പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സൂം മീറ്റിംഗിൽ ഡോ. ജോൺസൻ സി. ഫിലിപ്പ് നൽകിയ സന്ദേശം.

News Special Programs

Social Media and Sisters – Pramod Thomas (Malayalam)

സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങൾ – സ്വാധീനവും ഗുണദോഷവശങ്ങളും. ക്രിസ്തീയ സോദരി ദ്വൈമാസികയുടെയും വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ Stay Home, Stay Blessed പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച സൂം മീറ്റിംഗിൽ സഹോദരൻ പ്രമോദ് തോമസ് കോട്ടയം നൽകിയ സന്ദേശം.