ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Articles & Notes

നോട്ടം

ഓരോ നോട്ടവും ഓരോ തുറന്നു പറച്ചിലുകളാണ്. ഒരു നോട്ടം മാത്രം മതിയാകും ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലു കൾക്കും തിരിച്ചറിവുകൾക്കും. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായി മറ്റുള്ള വരിലേക്കു നീളുന്ന ദൈന്യതയാർന്ന നോട്ടം, കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇനിയെന്ത്? എന്ന ചോദ്യവുമായി നി ല്ക്കുന്ന അസന്തുഷ്ടിയുടെ നോട്ടം. നിരാശയുടെ, നിസ്സഹായതയുടെ, അപമാനഭാരത്തിന്റെ …