ക്രിസ്തീയ സോദരി ദ്വൈമാസികയില്‍ സഹോദരി ഫെബ ജേക്കബ് എഴുതിയ ലേഖനം.