ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Report

ദൈവീക കരുതലിന്റെ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ

ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ഒന്നാണ്. അതിൽ സഹോദരിമാരുടെ പങ്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഈ സത്യം മുറുകെപ്പിടിച്ച് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രായോഗികതലത്തിൽ അത് പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ക്രിസ്തീയ സോദരി. അകതാരിൽ നിന്ന് അനുഭവത്തിലേക്ക് 2017 ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി സഹോദരി ലൗലി ജോർജ്ജിന്റെ അകതാരിൽ അനാദിയായവൻ കനിഞ്ഞു …