ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Articles & Notes

എന്റെ സോദരി – ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പ്

മഴത്തുള്ളികൾ മണ്ണിനു കുളിരായി പെയ്യും പോലെ, മനസ്സിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ കുളിരായി പെയ്തിറങ്ങിയ ക്രിസ്തീയ സോദരി, പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളും ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും വഹിച്ച് പുതുവർഷത്തിലേക്ക് പദമൂന്നിയിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും അർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ക്രിസ്തീയ സോദരി എപ്രകാരം എന്റെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചു അഥവാ എന്നിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾക്ക് …