ഭൂതാത്മാവിനാൽ നിരന്തരം ശല്യം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നതു നിമിത്തം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു യുവ സഹോദരി അതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മോചിതയായ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതകഥ

രചന: ഹന്ന ഷിബു ജോസ്