ക്രിസ്തീയ സോദരി ദ്വൈമാസികയുടെ 2020 ജനുവരി – ഫെബ്രുവരി ലക്കം ഇവിടെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

ക്രിസ്തീയ സോദരി ദ്വൈമാസികയുടെ 2020 ജനുവരി – ഫെബ്രുവരി ലക്കം ഇവിടെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

പ്രിന്റ് കോപ്പികൾ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക.

ഇനി കേൾക്കാം

Listen to the audio version of 2020 January-February issue of Kristheeya Sodari.

[audioalbum title=”Jan-Feb 2020″ detail=”Audio Magazine” date=”January 2020″] [audiotrack title=”Welcome” mp3=”http://sodari.in/files/audio/jan-feb-2020/intro-jan-feb-2020.mp3″][audiotrack title=”Suraksha / Lovely Goerge” songwriter=”(Editorial)” mp3=”http://sodari.in/files/audio/jan-feb-2020/suraksha.mp3″ buttonlink=”680″ buttontext=”Read / Download”] [audiotrack title=”Munneram / Dr. Grace Johnson” songwriter=”Amma Ariyaan” mp3=”http://sodari.in/files/audio/jan-feb-2020/munneram.mp3″ buttonlink=”686″ buttontext=”Read / Download”] [audiotrack title=”Samadhanam / Bindhu Synny” songwriter=”Chintha” mp3=”http://sodari.in/files/audio/jan-feb-2020/samadhanam.mp3″ buttonlink=”691″ buttontext=”Read / Download”] [audiotrack title=”Rebecca / Julie Kunjumon ” songwriter=”Woman in Bible” mp3=”http://sodari.in/files/audio/jan-feb-2020/rebecca.mp3″ buttonlink=”699″ buttontext=”Read / Download”] [audiotrack title=”Genesis / Draupathi Johnson” songwriter=”Book Introduction” mp3=”http://sodari.in/files/audio/jan-feb-2020/ulpathi.mp3″ buttonlink=”703″ buttontext=”Read / Download”] [audiotrack title=”Chilanthi / Jeslin Johnson” songwriter=”Thought for kids” mp3=”http://sodari.in/files/audio/jan-feb-2020/chilanthi.mp3″ buttonlink=”703″ buttontext=”Read / Download”] [audiotrack title=”Sundaramakkam Kudumbajeevitham / Mereena Johny” songwriter=”Family” mp3=”http://sodari.in/files/audio/jan-feb-2020/sundaram-kudumbam-1.mp3″ buttonlink=”712″ buttontext=”Read / Download”] [audiotrack title=”Nottam / Lovely George” songwriter=”Gurumozhi” mp3=”http://sodari.in/files/audio/jan-feb-2020/nottam.mp3″ buttonlink=”715″ buttontext=”Read / Download”] [audiotrack title=”Thalarathe / Mercy Raju” songwriter=”Testimony” mp3=”http://sodari.in/files/audio/jan-feb-2020/thalarathe.mp3″ buttonlink=”718″ buttontext=”Read / Download”]

Read & Share