ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവരും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചവരും കൃപയിൽ നിന്നും വീണു പോയവരും. ക്രിസ്തീയ സോദരി മീറ്റിംഗിൽ സഹോദരി ബിൻസി ചാൾസ് നൽകിയ സന്ദേശം.