നമ്മൾ ഒന്നാണ് ക്രിസ്തുവിലെന്നും ഒന്നാണ് ഒന്നായിവിടെ ഇരുന്നാലും നാം ദൂരെ പോയി വസിച്ചാലും ത്രീയേകനിലൊന്നല്ലോ ലോകം നമ്മെ കൈവിട്ടാലും നിന്ദകൾ ഏറെ സഹിച്ചാലും ലോകർ നമ്മെ വെറുത്താലും പഴിദുഷിയോരോന്നായ് വന്നാലും തെല്ലും വ്യസനം പാടില്ല ഹൃദി ഒട്ടും വ്യാകുലമാകേണ്ട തവകൃപമെതിയെന്നാളും പുതിയൊരു. read more…