ക്രിസ്തീയ സോദരി

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Articles & Notes Writings - രചനകൾ

தாமதமாகும் திருமணமும் ! தளராத விசுவாசமும் !

இன்று பல வாலிப சகோதரிகளின் விசுவாசத்தை சோதிக்கிற ஒரு விஷயம், தாமதமாகும் திருமணம் . உலக மக்களின் மனதில், திருமண வயதை தாண்டிய ஒரு நபரை பற்றி எழும்பும் பல தேவையில்லா சிந்தனை, தன்னை சுற்றி உள்ள சகோதரர்கள் நண்பர்களின் திருமணம் நடக்கிறதே! ஏன்? நான் மட்டும் விலக்கு …