കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച സ്നേഹവും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും – സഹോദരിമാർക്കായി ഒരുക്കിയ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ സഹോദരി ലൗലി ജോർജ് നൽകിയ ഒരു സന്ദേശം.